กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง > กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
  

กฎหมาย/หนังสือเวียน

 

ค่าการศึกษาบุตร | ค่าเช่าบ้าน | ค่ารักษาพยาบาล | เดินทางไปราชการ

 มติ ครม.| ระเบียบกระทรวงการคลัง | ระเบียบสำนักนายก | ล่วงเวลา

 

ค่าการศึกษาบุตร

 

ค่าเช่าบ้าน

 • พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

 • พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

 • แนวปฏิบัติการตรวจค่าเช่าบ้าน

 • กค0602ว456ลว8มิย2550รายชื่อย้ายตามคำร้องขอ

 • กค04095ว2ลว29มค2550 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550

 • กค 0409.5ว20ลว23เมย2550 (แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ ราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหระแห่งชาติ)

 • ด่วนที่สุด กค04095ว112ลว17มีค2548 ย้ายไปท้องที่ซึ่งมีบ้านอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

 • ตัวอย่างใบเบิกค่าเช่าบ้าน

 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ แนบท้าย พรก.ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547

 • แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน

 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

 • ระเบียบ กค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

 • สรุปสาระสำคัญ พรก2547

 

ค่ารักษาพยาบาล

เดินทางไปราชการ

 

มติ ครม.

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

 

ระเบียบสำนักนายก

 

ล่วงเวลา